นิยมตรง เดชชาติ, และ ชาญนุวงศ์ พรณรงค์. 2022. “การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1):201-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248658.