ภูริรักษ์พิติกร ปัณณวิชญ์, ทีจันทึก สคาร, และ เกตุปราณีต สันต์. 2022. “ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1):276-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248835.