บุญศรี สุชาดา, ทุมขุนทด จุฑาทิพ, และ ญาดี ตรีทิพย์. 2022. “ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2):161-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/249733.