ปาสาบุตร พงษ์ศักดิ์, ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธนากร, โยธาภักดี ฑีฆา, และ ขอนแก่น ปิยะพิศ. 2022. “องค์ประกอบความสำเร็จการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1):267-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250538.