สายเกียรติวงศ์ พันธ์ศักดิ์, ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธนากร, ขอนแก่น ปิยะพิศ, และ โยธาภักดี ฑีฆา. 2022. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการป่าไม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2):181-93. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250748.