ทุมเมฆ ปรีดี, เลียงจินดาถาวร อรทัย, และ ลี้ภัยเจริญ สิริภาพรรณ. 2022. “ความต้องการศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1):191-200. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/251456.