แป้นประสิทธิ์ ศศิกานต์, จรัสอภิรัตกุล จิณห์จุฑา, โกศลสุรเสนีย์ เดชกรณ์, ภู่วพงษ์ศิริ สุชานาถ, และ สัมมะสุต ทัชชกร. 2022. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2):324-38. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/255459.