เชาว์กรรม ณรงค์ฤทธิ์, สายทองคำ จินตนา, และ จันทร์สุวรรณ ศุภชัย. 2023. “การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14 (1):98-109. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/262838.