[1]
เวียงคำ บ. และ ภิรมจิตรผ่อง ผ. ด. เ., “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 13–26, ธ.ค. 2017.