[1]
บุญสิงห์ น. และ วราภรณ์ ธ., “นโยบายภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กรณีศึกษาศูนย์ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 97–107, ธ.ค. 2017.