[1]
ภูคำวงษ์ พ., “การปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กให้การทำงานมีประสิทธิภาพ”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 148–159, ธ.ค. 2017.