[1]
เอี้ยวถาวร ก., “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของจังหวัดศรีสะเกษ”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 190–205, ธ.ค. 2017.