[1]
แสนชาติ ว. ร., โมราชาติ ผ., และ เพียรชนะ ผ., “การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 258–275, ธ.ค. 2017.