[1]
อนันต์ศิริวัฒน์ ร. พ., “บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 288–310, ธ.ค. 2017.