[1]
สุทธิลักษมุนีกุล ส., กันยะกาญจน์ ก., และ ลุนสอน ว., “ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 392–407, มิ.ย. 2018.