[1]
บั้งทอง ก., “การพัฒนารูปแบบการจัดการร้านค้าแบบยั่งยืนของชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 156–169, ธ.ค. 2017.