[1]
คงเพชร น., ภิรมจิตรผ่อง เ., และ วิบูลกิจธนากร ด., “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)*”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 170–184, ธ.ค. 2017.