[1]
คำด้วง ว., บุญเรืองรัตน์ ส., ชวนชม ส., และ ชัยสุวรรณ ศ., “ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 203–217, ธ.ค. 2017.