[1]
สิทธิแพทย์ บ. และ ด่านประดิษฐ์ ป., “กระบวนการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้น”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 218–235, ธ.ค. 2017.