[1]
ธนสันติ ช. และ ไชยเสนา ม., “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 252–267, ธ.ค. 2017.