[1]
พิลาบุตร น. และ วราภรณ์ ด., “ความขัดแย้งทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 286–293, ธ.ค. 2017.