[1]
(วีรวงศ์ปญฺญาวุฑฺโฒ)* พ., “รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 351–365, ธ.ค. 2017.