[1]
กุสโล พ. (แดงสวัสดิ์), “รูปแบบการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 402–418, ธ.ค. 2017.