[1]
สุรวิทย์ เ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 435–448, ธ.ค. 2017.