[1]
โสตถิสวัสดิ์ ภ., “รูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธา”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 497–518, ธ.ค. 2017.