[1]
เสริฐผล ส. และ คุณุรัตน์ ป., “การปรับตัวเพื่อความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 20–34, มิ.ย. 2018.