[1]
สมสุข ส., อำพันสุขโข ส., และ ดำจุติ ย., “การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 43–60, มิ.ย. 2018.