[1]
คุรุพันธ์ ณ., “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีประสิทธิภาพ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 73–78, มิ.ย. 2018.