[1]
ศรีสุข ก. และ โพธิ์สิงห์ ภ., “การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: โครงการรับจำนำข้าว”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 102–110, มิ.ย. 2018.