[1]
ศิริญาณ ว., เจริญศิริ ว., และ โพธิ์สิงห์ ภ., “รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 111–124, มิ.ย. 2018.