[1]
คำสิงห์ ป., “ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ1”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 125–137, มิ.ย. 2018.