[1]
งามสุทธิ ป. และ จันทร์ศิริสิร พ., “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 223–237, มิ.ย. 2018.