[1]
จันทนุกูล ว. และ เคณาภูมิ ส., “โมเดลบทบาทความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 254–270, มิ.ย. 2018.