[1]
ทุมเมฆ ป., เคณาภูมิ ส., และ โกศลกิติอัมพร เ., “การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 271–284, มิ.ย. 2018.