[1]
นรภัทรพิมล ป., อุ่นกอง ธ., นพรัก ส., และ นาคาพงศ์ น., “การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 306–319, มิ.ย. 2018.