[1]
puttaporn khottaphat, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 25–41, มิ.ย. 2019.