[1]
กเปี่ยม จ. ร., “การศึกษาพัฒนาช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องสอนศิลปะ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 41–56, ธ.ค. 2018.