[1]
วงศ์มณี จ., “สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวไทยและแนวทางการปรับตัว ของธุรกิจนำเที่ยวในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 66–78, ธ.ค. 2018.