[1]
โททำ บ., โกศลกิตติอัมพร เ., และ เคณาภูมิ ส., “การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 105–122, ธ.ค. 2018.