[1]
บังเพลิง เ., “พระครูโพนสะเม็ก : ตัวตนทางประวัติศาสตร์และบทบาททางพุทธศาสนากับสังคมการเมือง”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 131–142, ธ.ค. 2018.