[1]
อุปนิสากร ว. และ ศรีหล้า พ., “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 182–189, ธ.ค. 2018.