[1]
บุดดาพงษ์ จ., มูลสิน ว., เสมานู ณ., และ ฉายรัศมีกุล ว., “บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึก แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 201–211, ธ.ค. 2018.