[1]
จันทร์เกตุ น. และ อินทร์หม้อ ส., “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 237–244, ธ.ค. 2018.