[1]
คงนุ้ย ร., “การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”, JHUSO, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 245–256, ธ.ค. 2018.