[1]
รติคุณูปกร ร., “บทบาทของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 259–269, ธ.ค. 2019.