[1]
samart Jitae, “ความรู้ และเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 211–220, ธ.ค. 2019.