[1]
บุญชัย พ., สมนึก ป., และ ศักดิ์ศิริโสภณ พ., “รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 172–183, ธ.ค. 2019.