[1]
นาถ้ำนาค พ., ศักดิ์ศิริโสภณ พ., และ สมนึก ป., “กลยุทธ์ทางการตลาดงานนิทรรศการเทศกาลพันธุ์ไม้งามเมืองอุบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 144–157, ธ.ค. 2019.