[1]
คงถาวร ข., “วิวัฒนาการละครใน”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 175–187, มิ.ย. 2019.