[1]
ภิรมย์รักษ์ เ., “การสร้างสรรค์การขึ้นลอยในการแสดงโขน”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 188–200, มิ.ย. 2019.